Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 50

 1. § 50
  Ankestyrelsen er klageinstans for administrative afgørelser, i det omfang det fastsættes ved lov. Derudover træffer Ankestyrelsen afgørelse i sager, i det omfang det fastsættes ved lov.
 2. Stk. 2.
  Ankestyrelsen træffer afgørelser og pålægger kommunalbestyrelsen at træffe og gennemføre afgørelser efter § 65 i lov om social service.
 3. Stk. 3.
  Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til råd og nævn, i det omfang det følger af lov eller af regler fastsat i medfør heraf eller bestemmes af social- og indenrigsministeren.
 4. Stk. 4.
  Ankestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.