Restaurationsloven § 17

  1. § 17
    Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling til kommunen for alkoholbevilling.
  2. Stk. 2.
    Når ansøgning om bevilling er indgivet, kan politidirektøren tillade, at stærke drikke serveres. Tilladelse gives for et bestemt tidsrum, dog længst indtil endelig afgørelse er truffet.