PSI-loven
Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Lovens formål

 1. § 1
  Lovens formål er at etablere ensartede minimumsregler for kommerciel og ikkekommerciel videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger, som offentlige myndigheder er i besiddelse af.

Anvendelsesområde

 1. § 2
  Loven omfatter videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger, som offentlige myndigheder, herunder offentlige biblioteker, museer og arkiver, er i besiddelse af, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Loven omfatter ikke dokumenter og datasamlinger,
  1. 1) der er tilvejebragt eller kvalitetsforbedret som led i offentlige myndigheders kommercielle aktiviteter, eller
  2. 2) hvortil tredjemand besidder en immateriel rettighed.
 3. Stk. 3.
  Loven finder ikke anvendelse på
  1. 1) programvirksomhed i tv- og radioorganer, som er pålagt en public service-forpligtelse,
  2. 2) uddannelses- og forskningsinstitutioner, jf. dog § 11 a, og
  3. 3) kulturinstitutioner, jf. dog stk. 1.
 1. § 2 a
  Loven omfatter endvidere videreanvendelse af eksisterende dokumenter og datasamlinger, som offentlige virksomheder er i besiddelse af, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Loven omfatter ikke dokumenter og datasamlinger, som er tilvejebragt uden for anvendelsesområdet for leveringen af tjenesteydelser af almen interesse som fastsat ved lov eller andre retsforskrifter eller vedrører aktiviteter, der er direkte udsat for konkurrence og derfor undtaget fra reglerne for offentlige udbud.
 3. Stk. 3.
  Loven omfatter kun offentlige virksomheders aktiviteter, der ligger inden for områder, som er underlagt reglerne for offentlige udbud, og hvor offentlige virksomheder
  1. 1) handler som operatører af offentlige tjenester,
  2. 2) fungerer som luftfartsselskaber eller
  3. 3) handler som EU-redere.

Kapitel 2 Definitioner

 1. § 3
  Ved »offentlig myndighed« forstås statslige, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af sådanne myndigheder eller offentligretlige organer.
 2. Stk. 2.
  Ved »offentligretligt organ« forstås ethvert organ,
  1. 1) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke på det erhvervs- eller forretningsmæssige område,
  2. 2) som er en juridisk person, og
  3. 3) hvis drift hovedsagelig er finansieret af staten, de regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, de regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i organets administrative ledelse, bestyrelse eller tilsynsorgan.
 3. Stk. 3.
  Ved »offentlig virksomhed« forstås virksomheder, som offentlige myndigheder har en bestemmende indflydelse på, ved at myndigheden enten
  1. 1) besidder majoriteten af virksomhedens tegnede kapital,
  2. 2) råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de kapitalandele, som virksomheden har udstedt, eller
  3. 3) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens administrationsledelse eller tilsynsorgan.
 4. Stk. 4.
  Ved »dokument« forstås alle informationer uanset medium og enhver del af disse informationer.
 5. Stk. 5.
  Ved »datasamling« forstås registre eller andre systematiske fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling.
 6. Stk. 6.
  Ved »videreanvendelse« forstås brug af offentlige myndigheders og offentlige virksomheders dokumenter eller datasamlinger til andre kommercielle eller ikke-kommercielle formål end det oprindelige formål, som dokumenterne eller datasamlingerne blev udarbejdet til. Udveksling af dokumenter eller datasamlinger mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder eller mellem offentlige myndigheder, der kun sker som led i offentlige myndigheders varetagelse af deres offentlige opgaver, betragtes ikke som videreanvendelse.
 7. Stk. 7.
  Ved »dynamiske data« forstås dokumenter og datasamlinger i digital form, som er genstand for hyppige opdateringer eller realtidsopdateringer.

Kapitel 3 Behandling af anmodning om videreanvendelse

 1. § 4
  Offentlige myndigheder, herunder offentlige biblioteker, museer og arkiver, kan stille dokumenter og datasamlinger til rådighed for videreanvendelse, medmindre lovens øvrige bestemmelser eller anden lovgivning er til hinder herfor.
 2. Stk. 2.
  Når en offentlig myndighed giver adgang til videreanvendelse af dokumenter eller datasamlinger efter denne lov, kan myndigheden i en aftale fastsætte betingelser for videreanvendelse. Betingelserne må ikke unødigt begrænse mulighederne for videreanvendelse og må ikke benyttes til at begrænse konkurrencen.
 3. Stk. 3.
  Anmodning om videreanvendelse indgives til den offentlige myndighed, der er i besiddelse af dokumentet eller datasamlingen, eller til myndigheder, der i henhold til anden lovgivning administrerer datasamlinger.
 4. Stk. 4.
  Myndigheden afgør snarest, om anmodningen kan imødekommes. En anmodning om videreanvendelse skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. omfanget eller kompleksiteten af de dokumenter og datasamlinger, som anmodningen vedrører, undtagelsesvis ikke er muligt. Ansøgeren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.
 5. Stk. 5.
  Er der behov for at indgå en løbende aftale om videreanvendelse, udarbejder myndigheden inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen et aftaletilbud til ansøger. Hvis dette på grund af f.eks. omfanget eller kompleksiteten af de dokumenter og datasamlinger, som anmodningen vedrører, ikke er muligt, skal myndigheden underrette ansøgeren om grunden hertil og om, hvornår et aftaletilbud kan forventes at foreligge.
 6. Stk. 6.
  Hvis afgørelse af anmodningen om videreanvendelse af eksisterende dokumenter eller datasamlinger forudsætter væsentlige omkostninger til dokumentation, konsulentundersøgelser og lign. for den offentlige myndighed, skal myndigheden underrette ansøgeren herom med skøn over nødvendige udgifter i forbindelse med behandling af anmodningen, såfremt omkostningerne bedes afholdt af ansøgeren. Hvis ansøgeren stillet over for kravet om afholdelse af disse udgifter ikke ønsker at opretholde anmodningen, kan den offentlige myndighed indstille den videre behandling af anmodningen.
 1. § 5
  Den offentlige myndighed skal, såfremt det er muligt, behandle anmodninger om videreanvendelse af dokumenter eller datasamlinger elektronisk.
 1. § 6
  Når en offentlig myndighed giver afslag på anmodningen om videreanvendelse med henvisning til § 2, stk. 2, nr. 2, skal afslaget indeholde en henvisning til den fysiske eller juridiske person, som er indehaver af rettighederne, når denne kendes. Alternativt skal den offentlige myndighed henvise til den licensgiver, hvorfra den offentlige myndighed har indhentet det relevante materiale.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når afslag meddeles af et offentligt bibliotek, museum eller arkiv.

Kapitel 4 Betingelser for videreanvendelse

Tilgængelige formater

 1. § 7
  Når dokumenter og datasamlinger stilles til rådighed for videreanvendelse, skal offentlige myndigheder og offentlige virksomheder sikre, at disse er tilgængelige i alle allerede eksisterende sprogversioner og formater, herunder i elektroniske formater. Er det muligt og hensigtsmæssigt, skal dokumenter og datasamlinger endvidere stilles til rådighed i formelle, åbne og maskinlæsbare formater sammen med dokumenters og datasamlingers metadata, medmindre det ikke kan klares ved en simpel ekspeditionssag.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ikke en forpligtelse til at fremstille eller tilpasse dokumenter eller til at stille uddrag til rådighed for at efterkomme stk. 1, hvis dette ikke kan klares som en simpel ekspeditionssag.
 3. Stk. 3.
  Offentlige myndigheder gør dynamiske data tilgængelige for videreanvendelse umiddelbart efter indsamlingen via egnede API-grænseflader og, hvis det er relevant, i form af massedownloads.
 4. Stk. 4.
  Hvis tilgængeliggørelsen af dynamiske data for videreanvendelse, jf. stk. 3, umiddelbart efter indsamlingen ville overstige den finansielle og tekniske kapacitet hos den offentlige myndighed og derved pålægge et uforholdsmæssigt stort arbejde, gøres disse dynamiske data tilgængelige for videreanvendelse inden for en tidsfrist eller med midlertidige tekniske begrænsninger, som ikke hæmmer udnyttelsen af deres økonomiske og sociale potentiale uforholdsmæssigt.

Gebyrer

 1. § 8
  Når dokumenter eller datasamlinger stilles til rådighed for videreanvendelse, kan der opkræves et gebyr til dækning af de meromkostninger, der er forbundet med at stille dokumenter eller datasamlinger til rådighed for videreanvendelse.
 2. Stk. 2.
  Der kan ud over gebyret som nævnt i stk. 1 fastsættes en betaling, som helt eller delvis dækker omkostningerne ved selve dokument- eller dataproduktionen, når dokumenter og datasamlinger er produceret
  1. 1) som led i en indtægtsfinansieret offentlig produktionsvirksomhed, det vil sige, hvor den offentlige myndigheds hovedopgave er helt eller delvis indtægtsfinansieret, eller
  2. 2) af offentlige virksomheder.
 3. Stk. 3.
  Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder fastsætter standardgebyrer for videreanvendelse af deres dokumenter og datasamlinger på forhånd.
 4. Stk. 4.
  Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder skal efter anmodning angive beregningsgrundlaget for fastsatte gebyrer. Den pågældende myndighed skal også angive, hvilke faktorer der vil blive lagt til grund for beregningen af gebyrer i atypiske tilfælde.
 5. Stk. 5.
  Finansministeren sikrer, at der føres en offentlig liste over de danske myndigheder, der kan fastsætte en betaling efter stk. 2, der overstiger de meromkostninger, der er forbundet med at stille dokumenter og datasamlinger til rådighed for videreanvendelse.
 6. Stk. 6.
  Videreanvendelsen af følgende dokumenter og datasamlinger skal være gratis for brugerne:
  1. 1) Datasæt, der er opført på listen med datasæt af høj værdi, jf. § 11 b.
  2. 2) Forskningsdata, jf. § 2, stk. 3, nr. 2, og § 11 a, stk. 2.

Gennemsigtighed og ikkediskrimination

 1. § 9
  Når offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder fastsætter betingelser for videreanvendelse efter denne lov, skal dette ske på forhånd. Betingelser og standardgebyrer offentliggøres, såfremt det er muligt, i elektronisk form.
 2. Stk. 2.
  Standardaftaler for videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger skal gøres tilgængelige i elektronisk form.
 3. Stk. 3.
  Betingelser for videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger skal være ikkediskriminerende for sammenlignelige kategorier af videreanvendelse.
 4. Stk. 4.
  Dokumenter og datasamlinger skal stilles til rådighed for private virksomheder i samme omfang og på samme betingelser, som gælder for offentlige myndigheders kommercielle aktiviteter.

Forbud mod aftaler om eneret

 1. § 10
  Aftaler om videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger må ikke tildele eneret, jf. dog stk. 2 og 4.
 2. Stk. 2.
  Såfremt eneret er nødvendig for leveringen af en tjenesteydelse i offentlighedens interesse, kan den offentlige myndighed og offentlige virksomhed indgå en eneretsaftale. Aftalen skal indeholde en begrundelse for eneretten. Begrundelsen for enerettens tildeling revurderes med jævne mellemrum og under alle omstændigheder hvert tredje år.
 3. Stk. 3.
  Aftaler om eneret skal være offentligt tilgængelige.
 4. Stk. 4.
  Varigheden af en eneretsaftale om digitalisering af kulturelle ressourcer kan ikke overstige 10 år. Dog kan en eneretsaftale overstige 10 år, hvis det er nødvendigt for leveringen af en tjenesteydelse i offentlighedens interesse. Kulturministeren sikrer efter forhandling med finansministeren, at en aftale med længere løbetid end 10 år revurderes, for så vidt angår aftalens løbetid, i det 11. år og herefter hvert 7. år.

Praktiske ordninger

 1. § 11
  Den offentlige myndighed og offentlige virksomhed offentliggør en oversigt over dokumenter og datasamlinger, der stilles til rådighed for videreanvendelse efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  Beslutning om ikke længere at stille bestemte dokumenter og datasamlinger til rådighed for videreanvendelse eller ikke længere at opdatere dem skal offentliggøres snarest muligt i elektronisk form.
 3. Stk. 3.
  Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af dokumenter og datasamlinger efter stk. 1 og 2.

Videreanvendelse af forskningsdata

 1. § 11 a
  Forskningsdata, som er helt eller delvis offentligt finansierede, og som er gjort tilgængelige gennem en institutionel eller emnebaseret datasamling, skal kunne videreanvendes til kommercielle eller ikkekommercielle formål.
 2. Stk. 2.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan efter aftale med finansministeren fastsætte regler om, i hvilket format og efter hvilke standarder forskningsdata skal gøres offentligt tilgængelige.

Datasæt af høj værdi

 1. § 11 b
  Finansministeren fastsætter nærmere regler om datasæt af høj værdi, der skal være gratis, maskinlæsbare og tilgængelige via API-grænseflader og i form af massedownloads, hvis det er relevant.

Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 1. § 12
  Loven træder i kraft den 1. juli 2005.
 2. Stk. 2.
  Eksisterende aftaler om eneret, der ikke opfylder betingelserne for undtagelsen i § 10, stk. 2, skal ophøre ved kontraktens udløb, dog senest den 31. december 2008.
 1. § 13
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.