Lov om produktsikkerhed § 33

  1. § 33
    Hvis Europa-Kommissionen skal underrettes efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed, skal kontrolmyndigheden straks underrette Sikkerhedsstyrelsen om påbud og forbud, forholdsregler, henstillinger og frivillige foranstaltninger vedrørende produkters sikkerhed, der er truffet i medfør af denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af denne eller anden lov. Sikkerhedsstyrelsen videresender denne underretning til Europa-Kommissionen.
  2. Stk. 2.
    Hvis der er tale om en alvorlig risiko, videresender Sikkerhedsstyrelsen øjeblikkelig denne underretning til Europa-Kommissionen via systemet for hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne i Fællesskabet, RAPEX.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af RAPEX samt retningslinjerne for underretning af Europa-Kommissionen.