Lov om produktsikkerhed § 32

  1. § 32
    Sikkerhedsstyrelsen koordinerer samarbejdet mellem kontrolmyndighederne.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med de relevante ministre nærmere regler om samarbejdet.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren kan henlægge sine beføjelser i medfør af loven til Sikkerhedsstyrelsen.