Produktansvarsloven § 17

  1. § 17
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
  2. Stk. 2.
    Loven gælder ikke, såfremt det produkt, der har forvoldt skade, er bragt i omsætning af producenten inden lovens ikrafttræden.