Postloven § 25

  1. § 25
    Transportministeren behandler klager over postvirksomheder, herunder klager indbyrdes mellem postvirksomheder, vedrørende overholdelsen af denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.
  2. Stk. 2.
    Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om klagesagsbehandlingen, herunder om, at ministeren ikke skal behandle klagesager, der er omfattet af kompetencen for et privat tvistløsningsorgan godkendt i medfør af forbrugerklageloven.