Planteloven
Lov om planter og plantesundhed m.v.

Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Lovens anvendelsesområde

 1. § 1
  Loven finder anvendelse på produktion af og handel med planter og bekæmpelse af uønskede hjemmehørende plantearter.
 2. Stk. 2.
  Med henblik på sikring af plantesundheden finder loven også anvendelse på enhver art, stamme eller biotype af patogener, dyr og parasitplanter, der er skadelige for planter eller planteprodukter (skadegørere). Loven finder endvidere anvendelse på andre objekter, med hvilke der kan indslæbes eller spredes skadegørere, herunder jord og vækstmedier.

Definitioner

 1. § 2
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Handel: Salg, herunder lagerføring, fremvisning, frembydelse eller besiddelse med henblik på salg, udbud til salg og enhver overdragelse, levering eller overførsel med henblik på kommerciel udnyttelse af planter til tredjepart mod vederlag eller vederlagsfrit.
  2. 2) Planter: Levende planter og følgende levende plantedele:
   1. a) Frø i botanisk forstand, bortset fra sådanne, som ikke er bestemt til brug som såsæd.
   2. b) Frugter i botanisk forstand.
   3. c) Grønsager.
   4. d) Rod- og stængelknolde, løg, jordstængler, rødder, grundstammer og stoloner.
   5. e) Skud, stængler og udløbere.
   6. f) Afskårne blomster.
   7. g) Grene med eller uden løv.
   8. h) Fældede træer med løv.
   9. i) Blade og løv.
   10. j) Plantevævskulturer, herunder cellekulturer, kimplasma, meristemer, kimæriske kloner og materiale produceret ved mikroformering.
   11. k) Levende pollen og sporer.
   12. l) Knopper, okuleringsmateriale, stiklinger, podekviste og podninger.
   13. m) Kogler og frøstande.

Kapitel 2 Bemyndigelse til regulering af produktion af og handel med planter og til foranstaltninger mod planteskadegørere m.v.

Gennemførelse af EU-lovgivning m.v.

 1. § 3
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler og træffe beslutninger med henblik på opfyldelse af Den Europæiske Unions direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte regler og træffe de beslutninger, som er nødvendige for anvendelsen af Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om fravigelse af reglerne i de ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af internationale konventioner og aftaler inden for lovens område.

Registrering m.v. af professionelle operatører

 1. § 4
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om registrering, godkendelse og autorisation af professionelle operatører. Ministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder betingelser og vilkår for registrering m.v., tilbagekaldelse af autorisation og indbringelse af afgørelser for domstolene.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at professionelle operatører er registreringspligtige i overensstemmelse med Den Europæiske Unions forordninger på plantesundhedsområdet.

Produktion af og handel med planter

 1. § 5
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om produktion af og handel med planter, herunder om afprøvning og godkendelse af sorter af landbrugs- og havebrugsplantearter med henblik på optagelse på sortslisten, jf. § 6, stk. 2, og af formeringsmateriale af slægter og arter af træer med henblik på optagelse på kåringslisten, jf. § 6, stk. 3, om klassificering og godkendelse til salg på grundlag af oprindelse, anvendelse, sundhed, kvalitet og behandling og om dokumentation, egenkontrol, indførsel, udførsel, pakning og mærkning og regnskab over lager, køb og salg.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser om godkendelse af sorter af landbrugsplanter og havebrugsplanter med henblik på optagelse på sortsliste og afgørelser om certificering af planteformeringsmateriale træffes af Plantenyhedsnævnet.
 1. § 5 a
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan udpege private juridiske personer, der skal foretage afprøvning af sorter til brug for sortslistegodkendelse, plantenyhedsbeskyttelse og certificering af planteformeringsmateriale i medfør af regler fastsat efter § 5.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om udpegning efter stk. 1, herunder om kriterier og vilkår for udpegning, om ansøgningsprocedure og om tilbagekaldelse og ophør af en udpegning.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om udpegning af private juridiske personer til at udføre officiel avlskontrol og prøvetagning i medfør af regler fastsat efter § 5.
 1. § 6
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om navngivning af sorter af landbrugs- og havebrugsplantearter.
 2. Stk. 2.
  Ministeren fastsætter regler om en officiel fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten).
 3. Stk. 3.
  Ministeren fastsætter regler om en officiel fortegnelse over godkendt formeringsmateriale af slægter og arter af træer, der finder forstlig anvendelse (kåringslisten).

Foranstaltninger mod skadegørere m.v.

 1. § 7
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om foranstaltninger med henblik på at forebygge introduktion og spredning af skadegørere og inddæmme og udrydde skadegørere.
 2. Stk. 2.
  Ministeren underretter offentligheden og professionelle operatører om foranstaltninger efter stk. 1 i overensstemmelse med Den Europæiske Unions forordninger på plantesundhedsområdet.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om fravigelse af offentlighedens og professionelle operatørers underretningsforpligtelser om forekomst af skadegørere i overensstemmelse med Den Europæiske Unions forordninger på plantesundhedsområdet.

Undersøgelse af plantesundhedstilstanden

 1. § 8
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri undersøger plantesundhedstilstanden i overensstemmelse med Den Europæiske Unions forordninger på plantesundhedsområdet. Undersøgelserne kan foretages på offentlige og private ejendomme og lokaliteter og af transportmidler, maskiner og emballage.
 2. Stk. 2.
  Undersøgelser efter stk. 1 foretages ved visuel gennemgang, opsætning af fælder til indsamling af skadegørere og indsamling af prøver og analyser heraf.

Foranstaltninger påkrævet efter tredjelandes plantesundhedslovgivning

 1. § 9
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan ved eksport af planter, planteprodukter og andre objekter, med hvilke der kan spredes skadegørere, herunder jord og vækstmedier, træffe afgørelse om iværksættelse af nødvendige foranstaltninger, som er påkrævet efter modtagerlandets plantesundhedslovgivning.

Grænsekontrolsteder m.v.

 1. § 10
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at der i forbindelse med udpegningen af et grænsekontrolsted, et inspektionscenter i tilknytning til et grænsekontrolsted eller et andet kontrolsted uden udgift for staten af de lokale interessenter stilles udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for grænsekontrollen i overensstemmelse med Den Europæiske Unions retsakter om forhold, der er omfattet af denne lov, med henblik på kontrol af planter, planteprodukter og andre objekter ved indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at omkostninger i forbindelse med drift af grænsekontrolsteder, der ikke dækkes af den betaling, der opkræves i medfør af § 13, helt eller delvis afholdes af de lokale interessenter i grænsekontrolstedet.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan indgå aftaler om, at etablering og drift af grænsekontrolsteder helt eller delvis finansieres af lokale interessenter.

Kompensationsordning

 1. § 11
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kompensation til ejere i forbindelse med påbudt tilintetgørelse af planter, planteprodukter eller andre objekter efter § 16.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilket omfang udgifter i forbindelse med påbudte foranstaltninger mod skadegørere, herunder udgifter til bekæmpelsesmidler, kan kompenseres.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning af kompensationen i henhold til stk. 1 og 2.

Uønskede hjemmehørende plantearter

 1. § 12
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte, hvilke hjemmehørende plantearter der skal anses for uønskede, og kan med henblik på bekæmpelse og forebyggelse af udbredelse af disse plantearter fastsætte regler om
  1. 1) håndtering og behandling af varer og produkter med indhold af uønskede hjemmehørende plantearter,
  2. 2) transport ad offentlig vej af varer og produkter med indhold af uønskede hjemmehørende plantearter,
  3. 3) rengøring af transportmidler, maskiner, redskaber, emballage og lokaler, der har været anvendt til transport, behandling, håndtering og opbevaring af varer med indhold af uønskede hjemmehørende plantearter,
  4. 4) overdragelse af varer og produkter med indhold af uønskede hjemmehørende plantearter,
  5. 5) behandling af dyrkede og udyrkede arealer med forekomst af uønskede hjemmehørende plantearter og
  6. 6) pligt til at afgive oplysning om forekomst af uønskede hjemmehørende plantearter, herunder ved overdragelse af ejendoms- eller brugsret til arealer eller ved anvendelse af maskiner og redskaber m.v., der tilhører andre.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at regler fastsat i medfør stk. 1 finder anvendelse for ejere og brugere af ubebyggede og ubefæstede arealer samt virksomheder tilknyttet landbrugsdrift.

Kapitel 3 Formålsbestemte betalinger m.v.

Betaling for omkostninger ved kontrol m.v.

 1. § 13
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om betaling for omkostninger ved kontrolopgaver, der udføres efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov eller af Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om betaling for særlige ydelser og ekspeditioner, herunder autorisationer, certificeringer, godkendelser, registreringer, tilladelser, undersøgelser, attestationer og dispensationer m.v., der ydes i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov eller i henhold til Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Bestillinger på plantesundhedscertifikater for frø og konsumvarer, der udføres til stater, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, kan mod betaling af et tillæg til certifikatgebyret behandles forud for tidligere modtagne bestillinger. I hastende tilfælde betales et tillæg på 50 pct. af certifikatgebyret fastsat efter stk. 1. I meget hastende tilfælde betales tillige et tillæg på 400 kr.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at betaling for kontrol, der udføres efter lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v., skal opkræves efter stk. 1, når kontrollen indgår som en del af et overordnet kontrolområde omfattet af denne lov.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om betaling for omkostninger ved opgaver vedrørende opfølgende kontrol og genkontrol efter konstatering af manglende overholdelse af pligt til bekæmpelse af uønskede hjemmehørende plantearter efter regler fastsat i medfør af § 12.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan i regler fastsat efter stk. 1 fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning af gebyr i forbindelse med opgaver henlagt i medfør af § 22, stk. 3.

Erindringsskrivelser og rentetilskrivning ved for sen eller udeblivende betaling m.v.

 1. § 14
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af beløb, der er nævnt i § 13, herunder ved brug af særlige e-betalingstjenester.
 2. Stk. 2.
  Betalingsforpligtelser, der er fastsat ved forordning inden for lovens område, i denne lov eller i regler fastsat i medfør af denne lov, og som ikke betales rettidigt, tillægges, medmindre andet er fastsat i Den Europæiske Unions retsakter, en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats i renteloven med tillæg fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For rykkerbreve betales et gebyr på 100 kr., som reguleres med tilpasningsprocenten i lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.

Kapitel 4 Kontrol og offentliggørelse af kontrolresultater m.v.

Kontrol og tilsyn

 1. § 15
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om tilsyn og kontrol med overholdelsen af denne lov eller de i medfør heraf fastsatte regler eller Den Europæiske Unions retsakter om forhold omfattet af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om opbevaring af oplysninger og analysemateriale med henblik på tilsyn og kontrol med overholdelsen af denne lov eller de i medfør heraf fastsatte regler eller Den Europæiske Unions retsakter om forhold, der er omfattet af denne lov.

Påbud og forbud m.v.

 1. § 16
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe de afgørelser, herunder meddele de forbud og påbud, der er nødvendige for overholdelse af denne lov eller af regler fastsat i medfør heraf eller bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Hvis et påbud ikke efterkommes inden for en nærmere fastsat frist, kan ministeren lade arbejdet udføre for den ansvarliges regning. §§ 17 og 18 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med arbejdets udførelse.

Pligt til at yde myndigheden bistand

 1. § 17
  Den, der er omfattet af reglerne i denne lov, af regler fastsat i medfør af denne lov eller af bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af denne lov, skal efter anmodning fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som er påkrævet af hensyn til gennemførelse af kontrol efter loven eller efter Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Den, der er omfattet af reglerne i denne lov, af regler fastsat i medfør af denne lov eller af bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov, skal vederlagsfrit yde ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fornøden bistand ved kontrol, undersøgelser, udtagning af prøver, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af elektroniske data. Ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan vederlagsfrit medtage sådant materiale i forbindelse med kontrol.
 3. Stk. 3.
  Ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan som led i løsningen af opgaver i henhold til denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov, vederlagsfrit medtage eller udtage prøver af planter, planteprodukter og andre objekter mod kvittering.

Adgang uden retskendelse

 1. § 18
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendige til brug for kontrol og løsning af opgaver i henhold til denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov eller bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af kontrol efter stk. 1. Ministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Offentliggørelse af kontrolresultater

 1. § 19
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om offentliggørelse med navns nævnelse af resultater og art og omfang af sanktioner på grundlag af kontrol, som gennemføres i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov eller af Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at klage ikke har opsættende virkning på offentliggørelsen.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form kontrolresultaterne skal gøres tilgængelige for offentligheden, herunder på hvilke betingelser virksomheder kan fritages for pligten til at gøre kontrolresultater tilgængelige.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk. Ministeren kan bestemme, at visse resultater af administrativ kontrol ikke skal offentliggøres, hvis resultatet kun har begrænset relevans for offentligheden.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan bestemme, at offentliggørelse skal ske på grundlag af et af ministeren oprettet elektronisk informationssystem vedrørende kontrolresultater. Ministeren kan på ethvert tidspunkt, herunder periodisk, videregive såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere. Enhver har adgang til fra informationssystemet at få meddelt oplysninger, som enten har været offentliggjort, eller som skal offentliggøres. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger.

Kapitel 5 Obligatorisk digital kommunikation

 1. § 20
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forhold, der er omfattet af denne lov eller af regler fastsat i medfør heraf eller af Den Europæiske Unions forordninger, skal foregå digitalt.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
 3. Stk. 3.
  En digital meddelelse efter denne lov anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
 4. Stk. 4.
  Hvor det efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf er et krav, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 5. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om opfyldelse af underskriftskravet nævnt i stk. 4.

Kapitel 6 Delegation og klage

 1. § 21
  Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens eller institutionens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.
 1. § 22
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge løsning af visse opgaver, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, og som følger af regler fastsat i medfør af §§ 5 og 15 om sagsbehandlingsskridt i forbindelse med kontrol og prøvetagning på læggekartoffelområdet, til en privat juridisk person. Den private juridiske person er undergivet ministerens instruktion og tilsyn med hensyn til alle opgaver, som er henlagt efter denne bestemmelse.
 2. Stk. 2.
  Henlægger ministeren opgaver efter stk. 1 til en privat juridisk person, gælder forvaltningslovens § 3, § 4, stk. 1, § 6 og § 27 for enhver, der er beskæftiget hos den private juridiske person med varetagelsen af de tillagte opgaver.
 3. Stk. 3.
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge løsning af visse opgaver til en privat juridisk person, hvis opgaverne har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed og afgørelsesvirksomhed og følger af regler fastsat i medfør af §§ 4, 5, 6, 15 og 19 vedrørende registrering og autorisation af professionelle operatører, godkendelse af sorter af landbrugsplanter og havebrugsplanter med henblik på optagelse på sortslisten og klassificering og godkendelse til salg, om tilsyn og kontrol og om offentliggørelse af kontrolresultater. Den private juridiske person er undergivet ministerens tilsyn med hensyn til de opgaver, som er blevet henlagt til vedkommende.
 4. Stk. 4.
  Forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og arkivloven finder anvendelse for en privat juridisk persons løsning af opgaver henlagt efter stk. 3.
 1. § 23
  Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf eller i henhold til direkte anvendelige bestemmelser i Den Europæiske Unions retsakter kan, hvis ikke andet er fastsat i regler udstedt i medfør af § 21, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den afdeling, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 2. Stk. 2.
  Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. § 21 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Kapitel 7 Straf m.v.

Straffebestemmelser

 1. § 24
  Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) overtræder beslutninger truffet i medfør af § 3, stk. 1, 1. pkt.,
  2. 2) undlader at efterkomme beslutninger truffet i medfør af § 3, stk. 1, 2. pkt.,
  3. 3) overtræder vilkår i afgørelser meddelt efter § 16,
  4. 4) overtræder et forbud meddelt efter § 16,
  5. 5) undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 16 eller
  6. 6) undlader at afgive oplysninger eller at stille bistand til rådighed efter § 17.
 2. Stk. 2.
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i regler, der udstedes i medfør af denne lov, fastsætte straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser fastsat af Den Europæiske Union om forhold, der er omfattet af denne lov.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Administrative bødeforelæg

 1. § 25
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at Landbrugsstyrelsen for nærmere angivne sager om overtrædelser af denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov og regler i Den Europæiske Unions forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov, der ikke skønnes at medføre højere straf end bøde, i et bødeforelæg kan tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.
 2. Stk. 2.
  Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på sådanne bødeforelæg.
 3. Stk. 3.
  Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 1. § 26
  Loven træder i kraft den 1. februar 2020.
 2. Stk. 2.
  Lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 4. januar 2017, ophæves.
 3. Stk. 3.
  Lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2017, ophæves den 1. januar 2022.
 4. Stk. 4.
  Regler fastsat i medfør af de love, der er nævnt i stk. 2 og 3, og § 10, stk. 2 og 3, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 958 af 10. juli 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af denne lov eller lov om drift af landbrugsjorder. Regler om straf for overtrædelser af regler, der er fastsat i de pågældende bekendtgørelser, forbliver i kraft, indtil bekendtgørelsen ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov eller lov om drift af landbrugsjorder.

Kapitel 9 Ændringer af anden lovgivning

 1. § 27
  (Udelades)
 1. § 28
  (Udelades)

Kapitel 10 Territorial gyldighed

 1. § 29
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.