Planloven § 5 p

  1. § 5 p
    I byer med mere end 20.000 indbyggere fastsætter kommunalbestyrelsen det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte bydelscenter.
  2. Stk. 2.
    I et lokalcenter må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 3.000 m2.