Planloven § 58 a

  1. § 58 a
    Foreningers afgørelser efter § 21, stk. 1, kan påklages til kommunalbestyrelsen.