Planloven § 4

  1. § 4
    I forbindelse med forsøg, der tilsigter at fremme lovens formål, kan erhvervsministeren yde økonomisk støtte og fritage kommunalbestyrelser for at overholde lovens regler.
  2. Stk. 2.
    Når et forsøg, der indebærer en fravigelse fra lovens regler, er godkendt, bekendtgøres der i Lovtidende en meddelelse herom. I meddelelsen gives der oplysning om, hvor borgerne kan gøre sig bekendt med forsøgstilladelsen.