Planloven § 11 f

 1. § 11 f
  Kommunalbestyrelsen skal ved revision af kommuneplanen, jf. § 23 a, stk. 2, nr. 1 og 2, foretage de nødvendige ændringer af planen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, og § 5 b.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse hermed gennemgå de allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen skal af hensyn til bl.a. turismen og friluftslivet vurdere mulighederne for at forbedre større sammenhængende sommerhusområder.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen skal for de kystnære dele af byzonerne vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på
  1. 1) at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
  2. 2) at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
  3. 3) at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og
  4. 4) at offentligheden sikres adgang til kysten.