Planloven § 1

 1. § 1
  Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.
 2. Stk. 2.
  Loven tilsigter særlig,
  1. 1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund,
  2. 2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
  3. 3) at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,
  4. 4) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi,
  5. 5) at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,
  6. 6) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og
  7. 7) at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.