PET-loven § 7

 1. § 7
  For behandling af personoplysninger finder § 3, § 5, § 11, stk. 1, og §§ 14, 41 og 42 i lov om behandling af personoplysninger anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Politiets Efterretningstjeneste kan behandle enhver personoplysning, hvis behandlingen
  1. 1) sker med samtykke,
  2. 2) må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 eller
  3. 3) er nødvendig for varetagelsen af tjenestens øvrige opgaver.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om Politiets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger.