PET-loven § 6

  1. § 6
    For Politiets Efterretningstjenestes efterforskning og tvangsindgreb m.v. gælder reglerne i retsplejeloven.