Pensionsformueafgiftsloven § 14

  1. § 14
    Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
  2. Stk. 2.
    Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.
  3. Stk. 3.
    For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, gensidige selskaber og selvejende institutioner eller lignende, kan der pålægges selskabet m.v. som sådant bødeansvar.