Pensionsfondsloven
Lov om den sociale pensionsfond

 1. § 1
  Renterne og grundkapitalen af den sociale pensionsfonds obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og til delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til disse formål, henlægges til fonden.
 2. Stk. 2.
  Den sociale pensionsfond bestyres af socialministeren og finansministeren. Fondens midler anbringes i obligationer, herunder indeksobligationer.
 1. § 2
  Loven træder i kraft den 1. januar 1982.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves lov nr. 270 af 4. juni 1970 om den sociale pensionsfond.
 1. § 3
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.