Patentloven § 62

  1. § 62
    Den, som i de i § 56 nævnte tilfælde undlader at efterkomme, hvad der påhviler ham, eller giver urigtig oplysning, straffes med bøde, for så vidt ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, og er pligtig at erstatte derved forvoldt skade i det omfang, dette skønnes rimeligt.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelserne i § 57, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.