Pasloven §§ 5-7

 1. § 5
  Overtrædelse af et udrejseforbud meddelt efter § 2 b, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. I øvrigt straffes overtrædelse af denne lov eller regler udstedt i medfør af loven med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
 2. Stk. 2.
  Med samme straf som i stk. 1, 2. pkt., anses den, som
  1. 1) ved bevidst urigtige oplysninger eller svigagtig fortielse overfor de pasudstedende myndigheder uretmæssigt skaffer sig pas eller anden rejselegitimation eller bevirker, at et for ham udfærdiget pas eller anden rejselegitimation ikke kommer til at lyde på hans virkelige navn og fødselsdato,
  2. 2) i ulovlig hensigt skaffer sig flere på hans eget navn lydende pas eller rejselegitimationer,
  3. 3) i ulovlig hensigt forvansker eller fjerner dele af et pas eller anden rejselegitimation eller deri indeholdte påtegninger,
  4. 4) indrejser til eller udrejser af landet uden om paskontrollen.
 1. § 6
  (Ophævet)
 1. § 7
  Efter justitsministerens bestemmelse kan oplysninger, der afkræves i anledning af andragender vedrørende de af denne lov omfattede forhold, kræves afgivet på tro og love.