Net- og informationssikkerhedsloven
Lov om net- og informationssikkerhed

Kapitel 1 Formål og definitioner

 1. § 1
  Lovens formål er at fremme net- og informationssikkerheden i samfundet.
 1. § 2
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Net: Elektroniske kommunikationsnet i form af radiofrekvens- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af tjenester.
  2. 2) Tjeneste: Elektronisk kommunikationstjeneste, der helt eller delvis består i elektronisk overførsel af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik mellem nettermineringspunkter.
  3. 3) Offentligt tilgængelige net og tjenester: Net og tjenester, der stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere.
  4. 4) Udbyder: Den, der med et kommercielt formål stiller produkter, net eller tjenester til rådighed for andre.
  5. 5) Erhvervsmæssig udbyder: En udbyder, der med et kommercielt formål udbyder produkter, net eller tjenester som sin hovedydelse eller som en ikke accessorisk del af virksomheden.

Kapitel 2 Informationssikkerhed i net og tjenester

 1. § 3
  Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om minimumskrav til informationssikkerhed for udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester. Reglerne kan omfatte krav om passende tekniske, processuelle og organisatoriske foranstaltninger med henblik på risikostyring i forhold til informationssikkerhed i offentligt tilgængelige net og tjenester og opretholdelse af et passende informationssikkerhedsniveau, herunder krav om, at sådanne foranstaltninger gennemføres på baggrund af dokumenterede og ledelsesforankrede processer.
 2. Stk. 2.
  Center for Cybersikkerhed kan påbyde udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester at inddrage nærmere angivne områder af deres virksomhed og nærmere angivne trusler mod informationssikkerheden i deres risikostyringsprocesser efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Såfremt det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, kan Center for Cybersikkerhed påbyde udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at sikre informationssikkerheden i offentligt tilgængelige net og tjenester. Centeret fastsætter nærmere regler herom.
 1. § 4
  Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om oplysnings- og underretningspligter for udbydere. Reglerne kan omfatte krav om:
  1. 1) Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenesters afgivelse af oplysninger til Center for Cybersikkerhed om væsentlige dele af udbyderens net eller tjenester eller driften heraf.
  2. 2) Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenesters underretning af Center for Cybersikkerhed ved påtænkt indgåelse af aftaler om leverancer, der vedrører væsentlige dele af udbyderens net eller tjenester eller driften heraf. Der kan endvidere stilles krav om, at udbyderne skal indsende et endeligt aftaleudkast til Center for Cybersikkerhed umiddelbart forud for indgåelse af aftalen, og at aftalen først kan indgås op til 10 arbejdsdage efter centerets modtagelse af dette udkast.
  3. 3) Udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenesters underretning af Center for Cybersikkerhed ved brud på informationssikkerheden, der har væsentlige følger for driften af net eller tjenester.
  4. 4) Udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenesters underretning af offentligheden ved brud på informationssikkerheden, der har væsentlige følger for driften af net eller tjenester.

Kapitel 3 Elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer

 1. § 5
  Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om, at udbydere skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for i videst muligt omfang at sikre elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer.
 2. Stk. 2.
  For erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester kan det i regler efter stk. 1 endvidere fastsættes, at udbyderne med henblik på at sikre elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer skal
  1. 1) udarbejde beredskabsplaner baseret på en dokumenteret og ledelsesforankret risikostyringsproces og
  2. 2) planlægge og deltage i øvelsesaktiviteter.
 3. Stk. 3.
  Center for Cybersikkerhed koordinerer og prioriterer beredskabsaktørernes behov for samfundsvigtig elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer. Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om, at erhvervsmæssige udbydere skal sikre, at de foretagne prioriteringer gennemføres i net og tjenester.
 4. Stk. 4.
  I beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer kan Center for Cybersikkerhed påbyde erhvervsmæssige udbydere uden unødigt ophold at iværksætte nærmere angivne sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af en hændelse eller trussel, der i betydeligt omfang påvirker eller kan påvirke udbuddet af net eller tjenester negativt.

Kapitel 4 Sikkerhedsgodkendelse

 1. § 6
  En udbyder skal indstille medarbejdere og repræsentanter for udbyderen til sikkerhedsgodkendelse hos sikkerhedsmyndigheden, når de pågældende som led i deres konkrete opgaveløsning for udbyderen skal behandle klassificerede informationer eller andre informationer, der er særligt beskyttelsesværdige i relation til informationssikkerhed eller beredskab.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net skal sikre, at medarbejdere eller repræsentanter for udbyderen, der varetager kontakten til Center for Cybersikkerhed i relation til beredskabet i henhold til regler, der er udstedt i medfør af § 5, stk. 2, i fornødent omfang sikker-hedsgodkendes efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Udbydere, hvis medarbejdere eller repræsentanter sikkerhedsgodkendes efter stk. 1, skal sikre overholdelse af sikkerhedsmyndighedens anvisninger om behandling af klassificerede informationer.
 4. Stk. 4.
  Udbydere, hvis medarbejdere eller repræsentanter sikkerhedsgodkendes efter stk. 1, skal uden ugrundet ophold underrette sikkerhedsmyndigheden, når sikkerhedsgodkendte personer ikke længere varetager de opgaver for udbyderen, som lå til grund for sikkerhedsgodkendelsen.
 5. Stk. 5.
  Sikkerhedsmyndigheden kan tilbagekalde en sikkerhedsgodkendelse, når betingelserne for sikkerhedsgodkendelse ikke længere er til stede.
 6. Stk. 6.
  Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om sikkerhedsgodkendelse af udbyderes medarbejdere eller repræsentanter for udbydere, der har adgang til udstyr eller systemer, som benyttes i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden.

Kapitel 5 Aktindsigt i underretninger m.v.

 1. § 7
  Det kan i regler udstedt i medfør af § 4 fastsættes, at underretninger og afgivelse af oplysninger efter § 4, nr. 1-3, er undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen og partsaktindsigt efter forvaltningsloven.
 1. § 8
  Myndigheder og virksomheder kan underrette Center for Cybersikkerhed om hændelser, der negativt påvirker eller vurderes at ville kunne påvirke tilgængelighed, integritet eller fortrolighed af data, informationssystemer, digitale netværk eller digitale servicer.
 2. Stk. 2.
  Underretninger efter stk. 1 er undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen og partsaktindsigt efter forvaltningsloven.

Kapitel 6 Tilsyn m.v.

 1. § 9
  Center for Cybersikkerhed fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og regler, der er udstedt i medfør af loven.
 2. Stk. 2.
  Center for Cybersikkerhed kan som led i sit tilsyn kræve, at udbydere fremlægger alle de oplysninger og det materiale om informationssikkerhed, beredskab og sikkerhedsgodkendelse, der er nødvendige for centerets tilsynsvirksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af loven.
 3. Stk. 3.
  Center for Cybersikkerhed kan stille krav om, hvordan og i hvilken form oplysninger og materiale efter stk. 2 skal afgives.
 4. Stk. 4.
  Center for Cybersikkerhed kan afkræve udbydere skriftlige udtalelser og redegørelser om faktiske forhold af betydning for centerets tilsynsvirksomhed.
 5. Stk. 5.
  Center for Cybersikkerhed kan stille krav om, at udbydere skal foranstalte en uafhængig sikkerhedsrevision og stille resultaterne heraf til rådighed for centeret.
 6. Stk. 6.
  Såfremt det er nødvendigt af hensyn til informationssikkerheden, har Center for Cybersikkerhed efter et skriftligt varsel på mindst 7 arbejdsdage uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til udbyderes forretningslokaler med henblik på at påse overholdelsen af loven og regler, der er udstedt i medfør af loven. Center for Cybersikkerhed kan ikke i forbindelse med adgang til forretningslokaler tilgå kommunikation til, fra eller mellem udbyderens kunder.
 7. Stk. 7.
  Såfremt det er nødvendigt af hensyn til informationssikkerheden, har Center for Cybersikkerhed efter et skriftligt varsel på mindst 7 arbejdsdage uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til forretningslokaler hos udbyderes samarbejdspartnere, leverandører eller underleve-randører med henblik på at påse overholdelsen af loven og regler, der er udstedt i medfør af loven, i relation til outsourcet aktivitet. Center for Cybersikkerhed kan ikke i forbindelse med adgang til forretningslokaler tilgå kommunikation til, fra eller mellem udbyderens kunder.
 1. § 10
  Center for Cybersikkerhed kan i ikkeanonymiseret form offentliggøre:
  1. 1) Påbud meddelt i medfør af § 3, stk. 2 og 3, og § 5, stk. 4, og afgørelser truffet i medfør af regler, der er udstedt i medfør af § 3, stk. 1 og 3, § 4, § 5, stk. 1, 2 og 3, og § 6, stk. 6.
  2. 2) Resultater af tilsyn efter § 9.
  3. 3) Resumeer af domme eller bødevedtagelser, hvor der idømmes eller vedtages en bøde for overtrædelse af denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af denne lov.
  4. 4) Resumeer af domme i retssager, hvor Center for Cybersikkerhed er part.
 2. Stk. 2.
  Offentliggørelse efter stk. 1 må ikke indeholde
  1. 1) oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den udbyder, som oplysningerne angår,
  2. 2) oplysninger, der er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar,
  3. 3) klassificerede informationer,
  4. 4) fortrolige oplysninger, der hidrører fra nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, medmindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse til offentliggørelse, eller
  5. 5) oplysninger om enkeltpersoners forhold.
 3. Stk. 3.
  Center for Cybersikkerhed fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med offentliggørelse efter stk. 1.
 1. § 11
  Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra centeret om nærmere bestemte forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.
 2. Stk. 2.
  Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelsen af bestemte it-systemer og særlige digitale formater samt digital signatur el.lign.
 3. Stk. 3.
  En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
 1. § 12
  Center for Cybersikkerhed kan hos udbydere indsamle oplysninger med henblik på at videregive disse til Kommissionen, Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, i det omfang det er nødvendigt, for at disse kan opfylde deres opgaver i forhold til traktatmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til den gældende EU-ret.
 2. Stk. 2.
  Center for Cybersikkerhed orienterer de udbydere, der er indsamlet oplysninger fra, forud for videregivelse af oplysningerne til Kommissionen, Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater.
 3. Stk. 3.
  Oplysninger, der modtages eller hidrører fra nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, behandles som fortrolige, såfremt den afgivende nationale tilsynsmyndighed betragter oplysningerne som forretningshemmeligheder i henhold til EU-regler eller nationale regler.

Kapitel 7 EU-retsakter

 1. § 13
  Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler, som er nødvendige for at gennemføre retsakter udstedt af Kommissionen vedrørende informationssikkerhed og beredskab på teleområdet, herunder regler om sanktioner i form af bøder for manglende overholdelse af retsakterne.

Kapitel 8 Straffebestemmelser

 1. § 14
  Med bøde straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der
  1. 1) undlader at efterkomme Center for Cybersikkerheds påbud efter § 3, stk. 2 eller 3, eller § 5, stk. 4,
  2. 2) overtræder § 6, stk. 1-4,
  3. 3) undlader at efterkomme Center for Cybersikkerheds krav efter § 9, stk. 2, 4 eller 5, eller
  4. 4) hindrer Center for Cybersikkerhed i at få adgang efter § 9, stk. 6 eller 7.
 2. Stk. 2.
  I regler, som udfærdiges i medfør af § 3, stk. 1 eller 3, § 4, § 5, stk. 1, 2 eller 3, eller § 6, stk. 6, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.

 1. § 15
  Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
 1. § 16
  I lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 741 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer: