Naturgasforsyningsloven § 6

 1. § 6
  I denne lov forstås ved følgende:
  1. 1) Direkte ledning: En naturgasrørledning, der supplerer det sammenkoblede system.
  2. 2) Distribution: Transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på levering til kunder.
  3. 3) Distributionsnet: Lokalt eller regionalt naturgasforsyningsnet.
  4. 4) Distributionsselskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distributionsfunktionen.
  5. 5) Forbruger: Kunde, som køber naturgas til eget forbrug.
  6. 6) Forsyning: Salg, herunder videresalg, af naturgas, herunder af flydende naturgas (LNG), til kunder.
  7. 7) Forsyningspligtigt selskab: Forsyningsselskab med pligt til at forsyne forbrugere og potentielle forbrugere i områder, der i henhold til varmeforsyningsloven er udlagt til naturgasforsyning, og andre, som er eller bliver tilsluttet naturgasforsyningsnettet.
  8. 8) Hjælpefunktioner: Alle funktioner, der er nødvendige for adgang til og drift af et transmissions- eller distributionssystem, LNG-faciliteter eller lagre, herunder mængdebalancerings- og blandingsanlæg samt anlæg til injicering af inerte gasser, men ikke faciliteter, der udelukkende er forbeholdt transmissionsselskaber, således at de kan udføre deres hverv.
  9. 9) Kunde: Enhver fysisk eller juridisk person, som køber naturgas med henblik på videresalg eller eget forbrug.
  10. 10) Lager: Et anlæg, der anvendes til oplagring af naturgas, og som ejes eller drives af et naturgasselskab, herunder den del af LNG-faciliteter, der benyttes til oplagring, bortset fra den del, der benyttes til produktionsformål, og bortset fra faciliteter, der udelukkende er forbeholdt transmissionsselskaber, således at de kan udføre deres hverv.
  11. 11) Lagerselskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager oplagringsfunktionen.
  12. 12) Linepack: Oplagring af gas ved kompression i gastransmissions- og distributionssystemer, men ikke faciliteter, der er forbeholdt transmissionsselskaber, således at de kan udføre deres hverv.
  13. 13) LNG-facilitet: En terminal, som anvendes til flydendegørelse af naturgas eller import, losning og forgasning af LNG (flydende naturgas), herunder de hjælpefunktioner og de midlertidige lagerfaciliteter, der er nødvendige for forgasningsprocessen og den efterfølgende levering til transmissionssystemet, bortset fra de dele af LNG-terminaler, der benyttes til oplagring.
  14. 14) LNG-selskab: Enhver fysisk og juridisk person, der varetager funktionen med at gøre naturgas flydende eller med at importere, losse og forgasse LNG.
  15. 15) Naturgasforsyningsnet: Fællesbetegnelse for transmissions- og distributionsnet.
  16. 16) Naturgasleverandør: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager forsyningsfunktionen, dvs. såvel forsyningspligtige selskaber som andre selskaber, der sælger naturgas.
  17. 17) Naturgasselskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager mindst én af følgende funktioner: produktion, transmission, distribution, forsyning, køb eller oplagring af naturgas, herunder LNG, og som er ansvarlig for de kommercielle, tekniske eller vedligeholdelsesmæssige opgaver i forbindelse med disse funktioner, men ikke er forbruger.
  18. 18) Opgraderet biogas: Biogas, der opfylder de gældende krav til, at den teknisk og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet, jf. § 2, stk. 2.
  19. 19) Opstrømsanlæg: Opstrømsrørledningsnet og tilknyttet behandlingsanlæg på land, der drives samlet.
  20. 20) Opstrømsrørledningsnet: Enhver rørledning eller ethvert net af rørledninger, der drives eller er anlagt som en del af et olie- eller gasproduktionsanlæg eller anvendes til at lede naturgas fra et eller flere af sådanne anlæg til et behandlingsanlæg, en behandlingsterminal eller en endelig kystlandingsterminal.
  21. 21) Sammenkoblet system: Flere systemer, der er indbyrdes forbundne.
  22. 22) System: Alle transmissionsnet, distributionsnet, LNG-faciliteter eller lagerfaciliteter, som ejes eller drives af et naturgasselskab, herunder linepack og selskabets eller tilknyttede selskabers tilknyttede faciliteter, som leverer hjælpefunktioner, der er nødvendige for at give adgang til transmission, distribution og LNG.
  23. 23) Systembruger: Enhver fysisk eller juridisk person, der forsyner eller forsynes fra et system.
  24. 24) Tilstødende naturgasforsyningssystem: Et anlæg, der indgår som en del af det samlede naturgasforsyningssystem, eller et større gasforsyningssystem, som i væsentligt omfang er tilkoblet det samlede naturgasforsyningssystem, men som ikke er en del af et transmissionsnet, et distributionsnet, et lager eller en LNG-facilitet.
  25. 25) Transmission: Transport af naturgas gennem net, der hovedsagelig består af højtryksrørledninger, bortset fra opstrømsrørledningsnet og bortset fra den del af højtryksrørledninger, der hovedsagelig anvendes i forbindelse med lokal distribution af naturgas, med henblik på levering af naturgas til kunder, men ikke forsyning.
  26. 26) Transmissionsnet: Andre former for naturgashøjtryksrørledningsnet end opstrømsrørledningsnet.
  27. 27) Transmissionsselskab: Enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transmissionsfunktionen.
  28. 28) Årsnorm: Maksimal årlig mængde støtteberettiget opgraderet biogas.