Naturbeskyttelsesloven § 50 a

  1. § 50 a
    Uanset bestemmelserne i § 37, stk. 2, og § 41, stk. 1, finder fredningsbestemmelser, herunder forslag til fredningsbestemmelser, ikke anvendelse på kystbeskyttelsesforanstaltninger omfattet af en tilladelse efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v., i det omfang det fremgår af afgørelsen om tilladelse til kystbeskyttelse, at den træder i stedet for fredningsnævnets afgørelse om
    1. 1) ophævelse af retsvirkninger af forslag til fredningsbestemmelser efter § 37, stk. 4,
    2. 2) dispensation efter § 50, stk. 1, eller
    3. 3) videregående afvigelse fra en fredning og hel eller delvis ophævelse af en fredning.