Naturbeskyttelsesloven § 43 a

  1. § 43 a
    De midlertidige retsvirkninger af et fredningsforslag, jf. § 41, stk. 2, bortfalder 2 år efter, at fredningssagen er indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet.