Naturbeskyttelsesloven § 43

 1. § 43
  Fredningsnævnets afgørelse efter § 37, stk. 4, § 37 a, stk. 3, og § 40 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 2. Stk. 2.
  Klageberettiget er
  1. 1) ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt,
  2. 2) enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse,
  3. 3) statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
  4. 4) organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.
 3. De dele af afgørelsen, der vedrører erstatning efter § 39, stk. 1, eller godtgørelse efter § 39, stk. 3, kan dog kun påklages af den, der anser sig for berettiget til større erstatning eller godtgørelse, eller en myndighed, der skal udrede en del af erstatningen.
 4. Stk. 3.
  Reglen i § 87, stk. 1, gælder også for klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 5. Stk. 4.
  Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 6. Stk. 5.
  I klager over fredningsnævnets afgørelse efter § 37, stk. 4, og § 37 a, stk. 3, skal Miljø- og Fødevareklagenævnet træffe afgørelse inden 8 uger efter modtagelse af klagen.
 7. Stk. 6.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, at indgivelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet over fredningsnævnets afgørelser efter § 37, stk. 4, § 37 a, stk. 3, og § 40 skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening.