Naturbeskyttelsesloven § 11

  1. § 11
    Miljøministeren kan for at forebygge sandflugt give påbud om anvendelsen af klitfredede arealer og nedlægge forbud mod visse former for anvendelse.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren kan nedlægge veje og stier på klitfredede arealer, hvis der er anden fornøden vejadgang til den ejendom, nedlæggelsen vedrører.
  3. Stk. 3.
    Der må ikke gives adgang til nye ejendomme ad veje, der fører over klitfredede arealer.