Natur- og Miljøklagenævnsloven § 19

 1. § 19
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) undlader at efterkomme en anmodning eller et påbud efter § 15 eller
  2. 2) modvirker myndighedernes adgang til ejendomme, lokaliteter eller transportmidler efter § 16.
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 3. Stk. 3.
  Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller er fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.