Natur- og Miljøklagenævnsloven § 12 a

  1. § 12 a
    Nævnet kan begrænse sin prøvelse af en afgørelse til de forhold, der er klaget over.
  2. Stk. 2.
    Hvis en klage indeholder flere klagepunkter, kan nævnet begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste forhold.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om indgivelse af klage til Natur- og Miljøklagenævnet, herunder om krav til klagens indhold og form.