Natur- og Miljøklagenævnsloven § 10

  1. § 10
    Nævnets afgørelse træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller stedfortræderens stemme udslagsgivende.