Nationalparkloven § 5

 1. § 5
  Før miljøministeren udsteder regler om oprettelse af en nationalpark, skal et forslag offentliggøres og udsendes til offentlig debat. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren fastsætter en frist på mindst 16 uger for fremsættelse af kommentarer til forslaget.
 3. Stk. 3.
  Et nationalparkforslag sendes til de berørte lodsejere, de lokale og statslige myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, og de organisationer m.v., som må antages at have en væsentlig interesse deri.
 4. Stk. 4.
  Forslaget skal ledsages af supplerende information om hovedformålet med den foreslåede nationalpark, de overordnede beskyttelsesinteresser og udviklingsmuligheder for nationalparken, nationalparkbestyrelsens sammensætning og det økonomiske grundlag, som oprettelsen og driften af nationalparken baseres på.