Nationalparkloven § 1

 1. § 1
  Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at
  1. 1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning,
  2. 2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
  3. 3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
  4. 4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,
  5. 5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet,
  6. 6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
  7. 7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet,
  8. 8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling,
  9. 9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og
  10. 10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkers etablering og udvikling.