Mortifikationsloven § 8

  1. § 8
    Dom til mortifikation får først virkning, når dommen er blevet endelig.
  2. Stk. 2.
    Når landsretten giver dom til mortifikation til trods for, at der var rejst indsigelse, får dommen først virkning, når den almindelige frist for anke til højesteret er udløbet. Kun i dette tilfælde kan Procesbevillingsnævnet tillade anke til højesteret af en dom, der har givet mortifikation.
  3. Stk. 3.
    Der kan ikke meddeles tilladelse til, at en dom, der giver mortifikation, ankes til landsret eller Højesteret efter udløbet af de almindelige ankefrister.