Miljøskadeloven § 22

  1. § 22
    Miljø- og fødevareministeren kan påbyde den ansvarlige at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med en overhængende fare for en miljøskade eller praktisk gennemførlige tiltag med henblik på at begrænse eller forhindre yderligere miljøskade.
  2. Stk. 2.
    Påbuddet skal omfatte krav om at fjerne en konstateret forurening eller anden negativ påvirkning af naturressourcer og at genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger, i det omfang påbud herom kunne være meddelt efter den lov, hvorefter der blev truffet afgørelse om, at forureningen eller anden negativ påvirkning indebar en overhængende fare for en miljøskade.
  3. Stk. 3.
    Påbuddet kan ikke omfatte de indgreb og foranstaltninger, der træffes af forsvarsministeren i medfør af lov om beskyttelse af havmiljøet.