Lov om aktindsigt i miljøoplysninger § 1

  1. § 1
    Loven gælder for alle myndigheder m.v., der er omfattet af § 1 i lov om offentlighed i forvaltningen.
  2. Stk. 2.
    Loven gælder endvidere for organer, herunder fysiske og juridiske personer, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt offentlig kontrol.
  3. Stk. 3.
    Lovens § 5 a gælder for domstolene.