Miljømålsloven § 46 e

  1. § 46 e
    Miljø- og fødevareministeren kan til varetagelse af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af fristen efter § 46 b, stk. 2. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
  2. Stk. 2.
    Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås enighed, træffer ministeren afgørelse.