Miljøbeskyttelsesloven § 97

  1. § 97
    En klage over en ekspropriationsbeslutning har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.