Miljøbeskyttelsesloven § 90 b

  1. § 90 b
    Reglerne i dette kapitel gælder for afgørelser efter loven og regler udstedt i medfør heraf, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.