Miljøbeskyttelsesloven § 77

  1. § 77
    Afgørelser, der kan påklages, skal oplyse datoen for klagefristens udløb og i øvrigt indeholde oplysning om,
    1. 1) at afgørelsen kan påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
    2. 2) at klage skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og
    3. 3) at klage skal være modtaget senest ved klagefristens udløb.