Miljøbeskyttelsesloven § 45 i

 1. § 45 i
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan inden for en pulje fastsætte regler om en ordning, hvorefter ministeren efter ansøgning fra en kommune kan meddele tilsagn om midler til delvis dækning af kommunens tab, hvis kommunen har garanteret for lån eller hæfter direkte for restgælden af anlægslån i affaldsforbrændingsanlæg omfattet af § 2 b, stk. 3, i lov om varmeforsyning eller § 4 a, stk. 1, i lov om elforsyning, herunder om, at udbetaling fra puljen kan ske efter afvikling af et affaldsforbrændingsanlæg med et beløb på op til 70 pct. af et tab. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder om følgende:
  1. 1) Opdeling af puljen.
  2. 2) Proces for ansøgning om midler, herunder tidsfrister og form.
  3. 3) Betingelser og vilkår for udbetaling af midler, dokumentationskrav og opgørelse af tab samt oplysningspligt.
  4. 4) Udvælgelseskriterier og prioritering af ansøgninger om midler.
  5. 5) Offentliggørelse af tildelte midler.
  6. 6) Annullering, ændring og bortfald af meddelte midler.
  7. 7) Tilbagebetaling, herunder betaling af renter, og genanvendelse af midler.
  8. 8) Klageadgang, herunder at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
  9. 9) At klage ikke kan indbringes for domstolene, før klageinstansens afgørelse foreligger.