Miljøbeskyttelsesloven § 45 b

 1. § 45 b
  Miljøministeren kan fastsætte regler om
  1. 1) fordeling af kompetencen mellem stat og kommuner i forbindelse med klassificering af skibe som affald,
  2. 2) statens og kommunernes behandling af sager om klassificering af skibe som affald, herunder myndighedernes indbyrdes koordination,
  3. 3) pligt for købere, sælgere og eksportører af skibe til at underrette den kompetente kommunalbestyrelse om salg, anden overdragelse eller påtænkt eksport af et skib beliggende i en dansk havn, og
  4. 4) at skibe med destination uden for EU/EØS ikke må eksporteres, førend der er truffet afgørelse om, hvorvidt skibet må anses som affald efter den til hver tid gældende bekendtgørelse om affald.