Miljøbeskyttelsesloven § 40 b

  1. § 40 b
    Miljøministeren opretter et register over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a. Registret kan oprettes på edb efter ministerens bestemmelse herom.
  2. Stk. 2.
    I sager, der afsluttes ved dom, og i sager, der afgøres endeligt ved anklagemyndigheden med bødevedtagelse, foretager anklagemyndigheden indberetning til registret. I sager om gæld til det offentlige for selvhjælpshandlinger foretager den pågældende tilsynsmyndighed indberetning til registret.
  3. Stk. 3.
    Forinden der sker registrering, gives der meddelelse herom til den pågældende person eller det pågældende selskab m.v.