Miljøbeskyttelsesloven § 12

  1. § 12
    Miljøministeren kan efter forhandling med fødevarer-, landbrug og fiskeriministeren fastsætte regler om den dyrkningsmæssige anvendelse af jord, der har været udsat for forurening, med henblik på at sikre, at den pågældende anvendelse ikke medfører fare for sundhed eller miljø.