Miljøbeskyttelsesloven § 113

 1. § 113
  Ved lovens ikrafttræden ophæves:
  1. 1) Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989,
  2. 2) lov om genanvendelse og begrænsning af affald, jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 16. oktober 1984,
  3. 3) lov nr. 215 af 5. april 1989 om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker,
  4. 4) lov nr. 267 af 8. juni 1977 om blyindhold mv. i motorbenzin,
  5. 5) lov nr. 135 af 26. april 1972 om begrænsning af svovlindholdet i brændsel,
  6. 6) lov nr. 178 af 24. maj 1972 om bortskaffelse mv. af olie- og kemikalieaffald og
  7. 7) § 24 a og § 26, stk. 1, nr. 4, og § 28 i lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 8. august 1990.