Menighedsrådsloven § 5

  1. § 5
    Ministeren for ligestilling og kirke kan efter forhandling med biskoppen bestemme, at der oprettes menighedsråd for grupper af personer, der udgør en særlig menighed. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter regler for sådanne menighedsråds sammensætning og beføjelser.