Menighedsrådsloven § 40

  1. § 40
    Menighedsrådet kan ikke overdrage udførelsen af større arbejder eller leverancer til et medlem af rådet uden efter forudgående licitation.
  2. Stk. 2.
    Biskoppen kan dog i særlige tilfælde gøre undtagelse fra denne regel.