Menighedsrådsloven § 22

 1. § 22
  Menighedsrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kirkeår. Tid og sted for det enkelte møde offentliggøres.
 2. Stk. 2.
  Ekstraordinære møder skal afholdes, når menighedsrådets formand, en sognepræst eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne offentliggøres så vidt muligt forud efter menighedsrådets bestemmelse.
 3. Stk. 3.
  Menighedsrådet kan fastsætte regler om varigheden af rådets møder.
 4. Stk. 4.
  En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på menighedsrådets møde, og en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.
 5. Stk. 5.
  Flere menighedsråd i et pastorat skal samles til et fælles møde efter anmodning fra
  1. 1) en sognepræst,
  2. 2) formanden for et af menighedsrådene,
  3. 3) et af menighedsrådene eller
  4. 4) en tredjedel af medlemmerne i hvert af menighedsrådene.
 6. Stk. 6.
  Fællesmøder indkaldes og ledes af formanden for hovedsognets menighedsråd. Møderne offentliggøres så vidt muligt forud for afholdelsen.
 7. Stk. 7.
  Ved kirkevisitats kan biskop eller provst beramme møde med menighedsrådet eller dettes valgte medlemmer alene.