Menighedsrådsloven § 1

 1. § 1
  Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet, medmindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen.
 2. Stk. 2.
  Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
 3. Stk. 3.
  To eller flere menighedsråd i et provsti kan oprette et fælles menighedsråd, når det besluttes på et menighedsmøde i hvert af sognene, jf. kapitel 7.
 4. Stk. 4.
  Ved oprettelse af et nyt sogn kan biskoppen bestemme, at det nye menighedsråd skal oprettes, før oprettelsen af sognet træder i kraft, og fastsætte, hvilke opgaver rådet skal varetage indtil dette tidspunkt.
 5. Stk. 5.
  Ved oprettelse af et nyt sogn kan menighedsrådet for den del af sognet, der bliver tilbage, beslutte, at der skal afholdes nyvalg. Beslutningen skal være truffet, før oprettelsen af det nye sogn træder i kraft.