Lov om mark- og vejfred § 24

  1. § 24
    Ingen må deltage som vurderingsmand i en vurderingsforretning, når han
    1. 1) selv er part i sagen eller personlig interesseret i dens udfald,
    2. 2) er beslægtet eller besvogret med nogen af parterne i op- eller nedstigende linie, eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller er en af parternes ægtefælle, værge, adoptiv- eller plejefader eller - moder, adoptiv- eller plejebarn,
    3. 3) i henhold til § 23 har indbragt spørgsmålet om tilbagekaldelse af den ham givne beskikkelse for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og dettes afgørelse endnu ikke foreligger.