Lovtidendeloven
Lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende

 1. § 1
  Fra 1. januar 1871 udgives ved regeringens foranstaltning en Lovtidende og en Ministerialtidende.
 1. § 1 a
  Justitsministeren forestår drift af Lovtidende i elektronisk form.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren fastsætter regler om Lovtidende i elektronisk form, herunder regler om Lovtidendes sikkerhed.
 1. § 2
  I Lovtidende indføres såvel alle love som alle kongelige anordninger, under hvilket navn de end måtte udstedes (anordninger, åbne breve, kundgørelser osv.), og hvad enten de forskrifter, som deri indeholdes, vedkommer hele riget eller kun enkelte landsdele, byer eller egne eller dele af befolkningen.
 2. Stk. 2.
  Endvidere indføres i Lovtidende alle ministerielle bekendtgørelser.
 1. § 3
  Fra det nævnte tidspunkt af bortfalder den hidtil foreskrevne tinglæsning af love og anordninger, hvorimod disses offentliggørelse igennem Lovtidende bliver den bindende bekendtgørelsesform. Den pågældende lov eller bekendtgørelse træder, medmindre den bestemmer noget andet, i kraft ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den er indført i Lovtidende. Hver indførelse i Lovtidende skal indeholde oplysning om, hvilken dag indførelsen er sket.
 1. § 4
  I henseende til bekendtgørelsen af de anordninger, der i medfør af lovgivningen kunne udstedes af stedlige myndigheder, har det i almindelighed sit forblivende ved de nugældende regler. Dog skal vedkommende ministerium efter indstilling fra den stedlige myndighed kunne befale, at en af denne udstedt anordning indføres i Lovtidende. Det samme skal og ske, hvor tinglæsning hidtil undtagelsesvis har været foreskreven med hensyn til slige anordninger. Optages sådanne anordninger i Lovtidende, har deres offentliggørelse deri samme retsvirkning som andre loves og anordningers. Den ellers på stedet brugelige bekendtgørelse skal i så fald ligefuldt iagttages, uden at dog nogen i denne henseende indløben forsømmelse kan svække virkningen af den ved Lovtidende skete offentliggørelse.
 1. § 5
  I Ministerialtidende optages i reglen de administrative, kongelige eller ministerielle befalinger af almindeligere karakter, som udstedes til vedkommende øvrigheder og myndigheder, så og de resolutioner og tilkendegivelser vedkommende enkelte tilfælde, der kunne have almindelig interesse. Herved skal det dog ikke være forment de ministerier, som dertil måtte have særegen anledning, ganske eller til dels at benytte en meddelelsesmåde, der alene er beregnet på de dem underordnede.
 1. § 6
  Ministerialtidende kan i øvrigt optage, efter vedkommende ministeriums nærmere bestemmelse, sådanne oplysninger og meddelelser, hvis offentliggørelse findes hensigtsmæssig.
 1. § 7
  Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om lovens gennemførelse, herunder om betaling for Lovtidende og Ministerialtidende.
 1. § 8
  Denne lov gælder ikke for Færøerne.