Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 26

 1. § 26
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen,
  2. 2) handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse,
  3. 3) i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,
  4. 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold,
  5. 5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til jordbrugsbedriften eller virksomheden efter § 20, stk. 2,
  6. 6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter § 20, stk. 3.
 2. Stk. 2.
  I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, der meddeles efter reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.