Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 17

  1. § 17
    Miljø- og fødevareministeren nedsætter udvalg med repræsentanter for berørte myndigheder og interesseorganisationer til at varetage tilsyns- og opfølgningsfunktioner ved administrationen af støtteordninger efter loven.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan nedsætte et rådgivende udvalg for støtteordningerne efter loven.